FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

फोटो नाम पद फोन नं इमेल शाखा / इकाई

भुमिसरा धिताल

का.बा.अध्यक्ष

९८४८०२१३६८ bhumisaradhital09@gmail.com जानकी गाउँपालिका

मो.रजा राई

वडा अध्यक्ष

९८५८०३१००९ १ नं वडा कार्यालय

चन्द्रीका प्रसाद गुप्ता

वडा अध्यक्ष

९८६८१६०६१९ २ नं वडा कार्यालय

विन्देश्वरी वर्मा (कुर्मी)

वडा अध्यक्ष

९८४८१४६१७८ ३ नं वडा कार्यालय

बिश्राम वर्मा

वडा अध्यक्ष

९८०४५०५५८४ ४ नं वडा कार्यालय

रमेश कुमार वर्मा

वडा अध्यक्ष

९८५८०६५२६५ ५ नं वडा कार्यालय

सुरेश अहिर

वडा अध्यक्ष

९८४८०५६९४४ ६ नं वडा कार्यालय

राज कुमार धोबी

कार्यपालिका सदस्य

९८४८०६०५४९ जानकी गाउँपालिका कार्यपालिका

धर्मा थापा

कार्यपालिका सदस्य

९८१२४०६६३२ जानकी गाउँपालिका कार्यपालिका

टिकाराम सुनार

कार्यपालिका सदस्य

९८१२५२१३५९ जानकी गाउँपालिका कार्यपालिका

बिपती सुनार

कार्यपालिका सदस्य

९८००५१९६८२ जानकी गाउँपालिका कार्यपालिका

रजनी शर्मा

कार्यपालिका सदस्य

९८६६७१४१३६ जानकी गाउँपालिका कार्यपालिका

जलबर्षा हरिजन

कार्यपालिका सदस्य

९८१४५५४४१८ जानकी गाउँपालिका कार्यपालिका