FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मिति २०७८ चैत्र २९ र ३० गते जानकी गा.पा. अन्तर्गत शिक्षा शाखाको आयोजनामा आ.वि. तथा मा.वि. तहका शिक्षकहरुलाइ शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (IEMIS) सम्बन्धी र एकीकृत पाठ्यक्रम आधारभूत तह कक्षा (१-३) मूल्याकंन पुस्तिका-२०७८ सम्बन्धी तालिमका तस्बिरहरु.

आर्थिक वर्ष: